OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW LD1H/00011191/4 działka nr 1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Skierniewicach Anna Bartczak-Lisik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-11-2019r. o godz. 12:15 w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach mającego siedzibę przy ul. Reymonta 12/14 w sali nr IX, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej grunt rolny niezabudowany o pow. 2,28 ha. W ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 1 - poł. w obrębie 16 Rzymiec. Położona przy drodze lokalnej. Kształt działki jest prostokątny.
Klasa - IIIb.
należącej do dłużnika: Grzegorza Stoczyńskiego
położonej: 96-116 Dębowa Góra, Rzymiec,
dla której Sąd Rejonowy w Skierniewicach VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: LD1H/00011191/4 - działka nr 1]
Suma oszacowania wynosi 76 880,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 660,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 688,00 zł, (kwota rękojmi powinna być zaksięgowana na koncie Komornika dzień przed licytacją). Rękojmię należy uiścić na konto komornika: BGŻ SA 20 20300045 1110 0000 0196 1570
W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wymienione w art. 976 §1 kpc w tym osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w kancelarii odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego. Operat szacunkowy również do wglądu na stronie internetowej: www.komornik-skierniewice.pl
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.
Przetargi i komunikaty